Article

Konferencja naukowa – Szwedzki model: Egalitaryzm i Ze szwedzkiej perspektywy

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Szwedzki model. Egalitaryzm jest pierwszą z cyklu konferencji poświęconych wybranym elementom systemu społeczno-politycznego Szwecji. Cykl konferencji, pokazów slajdów i filmów, debat i spotkań przygotowali studenci ze Skandynawistycznego Koła Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Szwedzki model. Egalitaryzm jest pierwszą z cyklu konferencji poświęconych wybranym elementom systemu społeczno-politycznego Szwecji. Ideowi twórcy szwedzkiego modelu, Gunnar i Alva Myrdalowie twierdzili, że Jeśli model państwa opiekuńczego nie sprawdzi się w Szwecji, nie sprawdzi się tez nigdzie indziej.Do podstawowych założeń szwedzkiego systemu należało stworzenie zintegrowanego, sprawiedliwego i bardziej równego społeczeństwa poprzez otoczenie każdego obywatel opieką państwa.Aby zrealizować ww. cele zastosowano szereg rozwiązań na poziomie społecznym i instytucjonalnym, które umożliwiły ukonstytuowanie szwedzkiego państwa dobrobytu. Mimo, że twórcy systemu założyli, że realizacja założeń szwedzkiego modelu jest możliwa jedynie w specyficznych warunkach szwedzkich, w ramach konferencji teza ta zostanie poddana dyskusji.

Celem cyklu konferencji naukowych Szwedzki model jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu szwedzkie rozwiązania mogą być wykorzystane na gruncie polskim. Które z wypracowanych przez Szwedów działań można uznać za uniwersalne, a które z nich sprawdzają się jedynie w warunkach szwedzkich?

Cykl spotkań naukowych otworzy temat szwedzkiego egalitaryzmu. Wybór tego zagadnienia jako motywu wprowadzającego do specyfiki modelu szwedzkiego wydaje się oczywisty ze względu na fakt, iż właśnie egalitaryzm stanowi bazę dla stworzenia i funkcjonowania kolejnych komponentów systemu. Zagadnienie zostanie przedstawione przez specjalistów na poszczególnych poziomach funkcjonowania systemu społeczno-politycznego, tj. aparatu państwowego, partii politycznych, organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych. Tak szeroka perspektywa badawcza umożliwi stworzenie kompleksowego obrazu funkcjonowania sfery publicznej oraz prywatnej w ramach szwedzkiego państwa. 

Konferencja Szwedzki model. Egalitaryzm zostanie podzielona na bloki tematyczne odpowiadające poszczególnym poziomom funkcjonowania systemu społeczno-politycznego w Szwecji. Problematyka ta zostanie omówiona zarówno przez szwedzkich jak i polskich specjalistów. 

W pierwszym bloku zaprezentowana zostanie rola instytucji państwa w kształtowaniu porządku prawnego w ramach którego funkcjonuje omawiany system. Blok drugi zostanie poświęcony kwestii udziału kobiet w systemie państwowym z perspektywy porównawczej. W trzecim bloku zostanie omówiona działalność instytucji pozarządowych reprezentujących interesy poszczególnych grup społecznych, szczególnie grup marginalizowanych.

Formuła konferencji zakłada prezentację poszczególnych zagadnień z perspektywy naukowej, uwzględniającej wprowadzenie teoretyczne oraz omówienie praktycznego funkcjonowania omawianych elementów systemu. Prelegenci zaprezentują jedynie zarys zagadnień, natomiast dyskusja nad poszczególnymi tematami zostanie podjęta w trakcie trzech spotkań panelowych, które będą jednymi z wielu wydarzeń towarzyszących konferencji.